Staff

Dr. Alexey Boyarsky


VIRGO related publications

  1. Vavilova I.B., Bolotin Yu.L., Boyarsky A.M., Danevich F.A., Kobychev V.V., Tretyak V.I., Babyk Iu.V., Iakubovskyi D.A., Hnatyk B.I., Sergeev S.G.
    Dark energy and dark matter in the Universe: in three volumes / Editor V. Shulga. — Vol. 3. Dark matter: Observational manifestation and experimental searches
    published in Akademperiodyca, design, 2015.
  2. Boyarsky, Alexey; Iakubovskyi, Dmytro; Ruchayskiy, Oleg
    Next decade of sterile neutrino studies
    published in Physics of the Dark Universe, Volume 1, Issue 1, p. 136-154. arXiv:1306.4954 Download